Informace podle zákona 106/1999

   

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Oficiální název:

Kontaktní spojení:

OBEC BLÍZKOV

Obecní úřad Blízkov

Blízkov 79, 594 42 Měřín

tel: 566544721

mobil: 606944648

e-mail: blizkov@email.cz

web:www.blizkov.cz

 

Bankovní spojení: 

 

IČO:

DIČ:

ČS Měřín

č. účtu: 1623608359/0800

00599271

CZ 00599271

Důvod a způsob založení:   vznik ze zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
   

Hospodaření obce:

 

Organizační struktura:

plánované příjmy v roce 2019    6.533.100,- Kč

obec řídí deví-ti členné zastupitelstvo

starosta: Stanislav Bradáč, tel: 606944648

místostarosta: Stanislav Oulehla, tel: 566544721

účetní: Marie Kolouchová, tel: 730100377

 

Úřední dny a hodiny:

pondělí        15.00 - 17.00 hod.

středa         10.00 - 12.00,   15.00 - 18.00 hod.

   

  

 Obec Blízkov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce
  • na elektronické úřední desce
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

         

                                          

 Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

  • osobně na obecním úřadě v Blízkově
  • telefonicky na tel. č. 566544721
  • písemně na adrese: Blízkov č. 79, 594 42 Měřín
  • elektronickou poštou - email: blizkov@email.cz

 

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti,   s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.

 

   pdf 176 kB  -  Výroční zpráva za rok 2018

pdf 216 kB  -  Výroční zpráva za rok 2019

  pdf 658 kB  -  Sazebník úhrad za poskytování informací

pdf 111 kB  -  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  docx 16 kB  -  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

pdf 651 kB  -  Sazebník úhrad za poskytování informací 2020

pdf 99 kB  -  číslo jednací 291/2019 - bra

 

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů: Obec Blízkov

 

Kontakty na správce najdete na (www.blizkov.cz)

 

Jaká je odpovědnost správce?

 

Jako správce obce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy Obci Blízkov. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich

 

osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: marcela.syrova@sms-sluzby.cz,

 

Tel. +420 731 679 333

 

K čemu je mi pověřenec?

 

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v

 

obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a

 

dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno - naše obec je zpracovává jako správce), máte právo:

 

Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš

 

požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad

 

(www.blizkov.cz). Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 

Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a

 

18 ON).

 

Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu

 

oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám ("účelům zpracování"). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli

 

odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu blizkov@email.cz (vložte svoji skutečnou adresu používanou pro tento účel) zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte.

 

Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 

Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení

 

urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem,

 

případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat

 

problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách ("účelech zpracování") zpracováváme?

 

Obec Blízkov:

 

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující

 

prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho

 

dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje,

 

zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným

 

institucím.

 

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a

 

odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí.

 

S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším

 

úřadům.

 

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých

 

služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých

 

oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

 

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a

 

komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme

 

Policii ČR či dotčeným osobám.

 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

 

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

 

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

 

 

   

Dnes je 22. ledna 2020

Svátek má Slavomír


© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU